ข้อมูลโรงละคร

โรงละครวังหน้า

         

       จากอดีตอันยาวนานกว่า 70 ปี บริเวณที่คนทั่วไปเรียกขานจนเป็นที่รู้จักว่า “วังหน้า” นั้นเป็นแหล่งที่ถ่ายทอดศาสตร์ด้านการแสดงนาฏศิลป์  และดนตรีของสุดยอดบรมครูของแผ่นดินทำให้ประเทศไทยได้มีมรดกอันล้ำค่าโดยเฉพาะโขน  ละครซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงมาจนถึงทุกวันนี้


       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานนาม   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตวิชาชีพเฉพาะด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  เพื่อการอนุรักษ์  สืบทอด  พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งไทยและสากล  ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวโลก


        “โรงละครวังหน้า” จึงเป็นสถานที่ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี ซึ่งเป็นสมบัติด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่มีมาตรฐานและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครตลอดไป

 

 

 

 โรงละครวังหน้า ถนน ราชินี  เขต พระนคร  กรุงเทพมหานคร, 10220

โทรติดต่อ: 02-224-4704 ต่อ. 101,808  / E-mail :wntheater@gmail.com

      

 
 
Copyright © 2010 Bunditpatanasilpa Institute. All rights reserved.
โรงละครวังหน้า โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, Wangna Theater by Bunditpatanasilpa Institute